แผ่นเหล็กมาตรฐาน


ขนาด 4' x 8'
น้ำหนัก =หนา mm. x 23.33
ตัวอย่าง

เหล็กแผ่นขนาด 3 mm. x 4' x 8'    น้ำหนัก = 3 x 23.33 = 70 kg.
เหล็กแผ่นขนาด 0.9 mm. x 4' x 8'    น้ำหนัก = 0.9 x 23.33 = 21 kg.


ขนาด 5' x 10'

น้ำหนัก =หนา mm. x 36.5
ตัวอย่าง

เหล็กแผ่นขนาด 6 mm. x 5' x 10'    น้ำหนัก = 6 x 36.5 = 219 kg.
เหล็กแผ่นขนาด 20 mm. x 5' x 10'    น้ำหนัก = 20 x 36.5 = 230 kg.