หล็กฉากพับตัว U

น้ำหนัก =(A + 2B - 4 x หนา mm) x หนา mm x 0.0471

ตัวอย่าง


หนา 8 mm.
น้ำหนัก = (220 + 2 X 115 - 4 x 8) x 8 x 0.0471
           = (220 + 230 - 32) x 8 x 0.0471
           = 418 x 8 x 0.0471
           = 157.5 kg