หล็กฉากพับตัว C

น้ำหนัก =(A + 2B + 2C - 8 x หนา mm) x หนา mm x 0.0471

ตัวอย่าง


หนา 4.5 mm.
น้ำหนัก = (175 + 2 X 65 + 2 X 20 - 8 x 4.5) x 4.5 x 0.0471
           = (175 + 130 + 40 - 36) x 4.5 x 0.0471
           = 309 x 4.5 x 0.0471
           = 65.5 kg