มาตรฐาน JIS SS-400


ตารางแสดงส่วนผสมทางเคมี
มาตรฐาน ส่วนผสมทางเคมี           ( ไม่เกินร้อยละ)
C Mn P S
SS - 400 - - 0.050 0.050

ตารางแสดงคุณสมบัติทางกล

ความหนา คุณสมบัติทางกล        ( ไม่ต่ำกว่า )
Tensile Strength Yield Strength Elongatio
ต่ำกว่า  5 mm 400 - 510 245 21  %
5 mm – 16 mm 400 - 510 245 17  %
16 mm – 40 mm 400 - 510 235 21  %
40 mm  ขึ้นไป 400 - 510 215 23  %