มาตรฐาน มอก.


ตารางแสดงส่วนผสมทางเคมี
ประเภท ชั้น
คุณภาพ
ส่วนผสมทางเคมี    (ไม่เกินร้อยละ)
C Mn P S C+Mn
    6
เหล็กแผ่น Fe  24 0.280 - 0.058 0.058 -
และเหล็กรูป Fe  30 0.280 - 0.058 0.058 -
เหล็กเส้นกลม SR - 24 0.270 - 0.058 0.058 -
  SD - 30 - - 0.050 0.050 0.500
ข้ออ้อย SD - 40 - 1.80 0.050 0.050 0.550
  SD - 50 - 1.80 0.050 0.050 0.600

ตารางแสดงคุณสมบัติทางกล

ประเภท
เหล็ก
ชั้น
คุณภาพ
คุณสมบัติทางกล (ไม่ต่ำกว่า)
Tensile
Strength
Yield Strength ความยืด
เหล็กแผ่น Fe  24 402 235 21  %
และเหล็กรูป Fe  30 490 294 17  %
เหล็กเส้นกลม SR – 24 385 235 21  %
  SD – 30 480 295 17  %
เหล็กข้ออ้อย SD – 40 560 390 15  %
  SD - 50 620 490 13  %