เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนตาม มอก.สำหรับเหล็กรูปพรรณ (หน่วย : mm.)

ประเภท มิติ เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
เหล็กฉากพับ
เหล็กตัวยู
เหล็กตัวซี
ด้าน
A, B, C
น้อยกว่า  150 1.5
150  -  300 2.0
มากกว่า  300 3.0
ความหนา t 2.3 0.25
3.0  ,  3.2 0.30
4.0  ,  4.5 0.45
6.0 0.60
เหล็กฉาก
เหล็กรางน้ำ
เหล็กI -Beam
ด้าน
A  ,  B
น้อยกว่า   50 1.5
50  -  100 2.0
100  -  200 3.0
มากกว่า  200 4.0
สูง H น้อยกว่า   100 1.5
100  -  200 2.0
200  -  400 3.0
มากกว่า  400 4.0
ความหนา
t, t1, t2
สูง
น้อย
กว่า
130
น้อยกว่า  6.3 0.6
6.3  -  10 0.7
10  -  16 0.8
มากว่า  16 1.0
สูง
มาก
กว่า
130
น้อยกว่า  6.3 0.7
6.3  -  10 0.8
10  -  16  1.0
16  -  25 1.2
มากว่า  25 1.5