เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนตาม มอก. สำหรับ เหล็ก H - Beam, ไวด์แฟลงค์


มิติ     mm เกณฑ์คลาดเคลื่อน
ด้าน  B ทุกมิติ 3.0 mm
ความสูง   H น้อยกว่า   400 3.0 mm
400  -  600 4.0 mm
มากกว่า  600 5.0 mm
ความหนา t1 น้อยกว่า  16 1.0 mm
16   -   25 1.5 mm
25   -   40 2.0 mm
มากกว่า  40 2.5 mm
t2 น้อยกว่า  16 1.5 mm
16   -   25 2.0 mm
25   -   40 2.5 mm
มากกว่า  40 3.0 mm
น้ำหนักkg หนาน้อยกว่า  10 mm 5 %
หนามากกว่า  10 mm 4 %