เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนตาม มอก. สำหรับเหล็กฉากพับ , เหล็กตัวยู , เหล็กตัวซี

มิติ     mm เกณฑ์คลาดเคลื่อน
ด้าน A,  B,  C น้อยกว่า   150 1.5 mm
150   -   300 2.0 mm
มากกว่า   300 3.0 mm
ความหนา t 2.3 0.25 mm
3.0  ,   3.2 0.30 mm
4.0  ,   4.5 0.45 mm
6.0 0.60 mm
ความได้ฉาก 1.5 องศา
น้ำหนัก   kg น้อยกว่า   600 10 %
600  -  2,000 7.5 %
มากกว่า 2,000  5 %