เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนตาม มอก. สำหรับเหล็กฉาก, เหล็กรางน้ำ, เหล็ก I - Beam

มิติ     mm เกณฑ์คลาดเคลื่อน
ด้าน A,  B น้อยกว่า   50 1.5 mm
50   -   100 2.0 mm
100  -  200 3.0 mm
มากกว่า   200 4.0 mm
ความสูง H น้อยกว่า   100 1.5 mm
100  -  200 2.0 mm
200  -  400 3.0 mm
มากกว่า  400 4.0 mm
ความหนา t สูงน้อย
กว่า130
น้อยกว่า  6.3 0.6 mm
6.3  -  10 0.7 mm
10  -  16 0.8 mm
มากกว่า  16 1.0 mm
t1, t2 สูงมาก
กว่า130
น้อยกว่า  6.3 0.7 mm
6.3  -  10 0.8 mm
10  -  16 1.0 mm
16  -  25 1.2 mm
มากกว่า  25 1.5 mm
น้ำหนัก kg หนาน้อยกว่า 10 mm 5 %
หนามากกว่า 10 mm 4 %